Lower Secondary Curriculum

Lower Secondary Curriculum

Какво представлява образователният етап Lower Secondary?

Cambridge Lower Secondary е учебна програма за деца от 11 до 14 години. Тя предоставя на училищата гъвкава учебна рамка за развитие на умения по английски език като първи или втори език, по математикаприродни наукиобществени науки и информационни технологии.

Учебна програма в Cambridge Lower Secondary 

Сред многото предимства на учебната програма, подготвена от Cambridge Assessment, най-голямата инстутиция в света, която предлага образователни програми, заедно с най-престижния изпитен борд Cambridge International Examinations са:

 • поставяне на цели, подходящи за възрастта, които да са релевантни в международен контект и да се отнасят подобаващо към културологично чувствителни теми;
 • насърчават учениците да отдават внимание на различни дисциплини и да правят връзки между тях; 
 • тестовете показват напредъка на учениците през целия курс на обучение;
 • изходните изпити за Cambridge Lower Secondary - т.нар. Checkpoints, които се полагат в 8-ми клас, се оценяват външно от Cambridge International Examinations и предоставят справка за постиженията на всеки ученик, като дават и обратна връзка, която демонстрира как се справя един ученик в сравнение с всички, които са положили същия тест в целия свят.

Основни предмети в Cambridge Lower Secondary

Английски език - първи или втори език

Математика - числа, геометрия, мерки, решаване на задачи и обработване на данни

Природни науки - научни проучвания, биология, химия, физика

Допълнителни предмети в Cambridge Lower Secondary

Информационни технологии - работа с документи, мултимедия, таблици, бази данни, програмиране, дизайн на уебсайтове, работа с мрежи, видео и анимация

Обществени науки - шест предизвикателства на година

SMSC - духовно, морално, социално и културно развитие, PSHEE - личностно, социално, здравно и икономическо образование

Cambridge Lower Secondary Assessment

Системата за оценяване в Cambridge Lower Secondary използва международно признати тестове, които създават допълнително доверие у родителите за получената оценка. Оценките варират по международно призната скала от 7 до 1, като са посочени ясни критерии за обяснение на всяка една оценка. 

Има две възможности за оценяване:

 • Cambridge Lower Secondary Progression Tests (оценяват се в училището)
 • Cambridge Lower Secondary Checkpoint (оценяват се от проверяващи в Кеймбридж)

Cambridge Lower Secondary Checkpoint

Изпитите се държат в 8-ми клас

Cambridge Lower Secondary Checkpoint е диагностична тестова услуга, която помага на учениците, като им дава задълбочена обратна връзка за техните силни и слаби страни по всяка дисциплина. 

Тестовете се оценяват в Кеймбридж, за да се съпостави представянето на всеки ученик с всички останали, държали теста. Учениците получават доклад за постиженията си и диагностична справка като обратна връзка. В тези справки се посочва как се е справил ученикът с учебната програма, съпоставя се неговото ниво с останалите, както и на фона на представянето на всички в училището, като се сравнява резултатът му с всички, положили същия тест в целия свят. 

International Middle Year Curriculum (IMYC)

Учебната програма International Middle Year или IMYC е широкообхватна учебна програма, която служи като мост между началното и средното образование. В рамките на тази учебна програма учениците се научават да правят връзки между отделните дисциплини. По този начин нашите ученици получават:

 • 5 до 6 теми на година, специално подготвени за деца на 11 до 14 години;
 • възможност да представят своите собствени идеи чрез разработване на проекти;
 • възможност да откриват сами за себе си нови хоризонти, но с ясната насока от страна на учителя, като проучват, правят изследвания, отправят запитвания, мислят и надграждат знанията си, като след това обговарят постиженията си с всички останали; 
 • оценяването има за цел да подобри образователния процес, като познанието се получава чрез тестове, изпити и проекти по отделните теми, да подобри уменията на учениците, които получават обратна връзка по време на оценяването си, както и разбиране - в края на всяка тема протича нещо като изпит, по време на който децата показват как са усвоили материята;
 • чудесна подготовка за следващите образователни програми като IGCSE и IB.

Холистичен подход

BSS гледа на образованието като на холистичен процес, който развива цялостно личността и способностите на учениците за изследване и решаване на проблеми, както и уменията, необходими за общуване и сътрудничество. Учениците са обучават как да прилагат наученото в различен контекст и с помощта на интердисциплинарните връзки.

Show menu