Cambridge Primary Curriculum

Cambridge Primary Curriculum

Какво е Cambridge Primary?

Cambridge Primary е международна образователна програма за ученици на възраст от 5 to 11 години и се използва в начални училища по целия свят. Тя развива и създава ученици, които са уверени, отговорни, иновативни и ангажирани.

Cambridge Primary Curriculum

Програмата Cambridge Primary Curriculum се основава на ценностите на университета Кеймбридж и на най-добрите практики в училищата. Учебните планове по английски език, математика и природни науки ангажират вниманието на учениците по активен и креативен начин и ги повеждат на едно пътешествие в света на познанието, като в същото време в тях са заложени сериозни обучителни цели и гарантират постигането на напредък. В образователните цели е описано в детайли какво трябва да знае и да може да прави всеки ученик през всяка учебна година от началното образование. Налице е структура на процеса на преподаване и учене, както и критерии, чрез които да бъдат проверени способностите на ученика и усвояването на материала. Учебната програма на Cambridge Primary стимулира подхода към ученето чрез задаване на въпроси, за да се развивят мисловните умения и да се насърчава интелектуалната ангажираност.

Основни предмети в Cambridge Primary

Английски език - Първи или втори език

Математика - Number, Geometry, Measure, Handling data, Problem-solving

Природни науки - научни проекти, биология, химия, физика

Допълнителни предмети в Cambridge Primary

Информационни технологии - работа с документи, мултимедия, бази данни, програмиране, дизайн на уебсайтове, мрежи, видео и анимация

Глобална перспектива - Шест предизвикателства на година

SMSC - духовно, морално, социално и културно развитие, PSHEE - личностно, социално, здравно и икономическо образование

Оценяване в Cambridge Primary

Системата за оценяване в Cambridge Primary използва международно признати тестове, които създават допълнително доверие у родителите за получената оценка. Има две възможности за оценяване:

  • Cambridge Primary Progression Tests (оценява се в училището)
  • Cambridge Primary Checkpoint (оценява се от изпитна комисия в Кеймбридж)

Cambridge Primary Checkpoint

Изпитите се държат в 6-и клас.

Cambridge Primary Checkpoint тества не само уменията и знанията, но и усвоения материал в края на образователния етап по английски език като първи или втори език, математика и природни науки.

Тестовете се оценяват в Кеймбридж и оценката за представянето на ученика е международно призната. Учениците получават обосновка на постиженията и обратна връзка за представянето им. В докладите към оценката на ученика се посочва неговото ниво в съотношение с учебната програма, групата, в която се е обучавал, с цялото училище, като резултатите се съизмерват и с представянето на ученици, които са положили същия тест в целия свят.

International Primary Curriculum IPC

International Primary Curriculum е програма, в която часовете са планирани на база на теми, които трябва да придадат знания в академичен, личностен и международен аспект.

Чрез темите в IPC, учениците усвояват заложения в националния учебен план на Великобритания материал по обществени науки, а от 1-ви до 4-ти клас - и по природни науки.

Целта е всяка тема да бъде разработена като научно пътешествие, всяка задача да отведе децата на ново място, където те, като екип, да се изправят срещу различни предизвикателства, сами да направят проучване и да запишат онова, което са открили. Често те решават и тестове по дадената тема, за да се провери какво са научили.

Друга ключова характеристика на IPC е т.нар. Детска рубрика (Children’s Rubric), която децата използват за самооценка, като анализират с цел да планират своите цели, да ги постигат и да разгърнат пълния потенциал, заложен в тях.

Холистичен подход

BSS гледа на образованието като на холистичен  процес, който развива цялостно личността и способностите на учениците за изследване и решаване на проблеми, както и уменията, необходими за общуване и сътрудничество.  Учениците са обучават как да прилагат наученото в различни контексти и интердисциплинарни проекти.

Show menu